GEOTECHNOLOGIEN aktuell

Meer geld voor innovatieve geotechnologieën

Gashydraat USGS
voorlezen

De zoektocht naar innovatieve technologieën in de geowetenschappen komt ook het grote publiek ten goede en moet daarom in het bijzonder worden bevorderd: dienovereenkomstig heeft het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) nu de financieringsrichtsnoeren voor nieuwe onderzoeksprojecten aangekondigd in het kader van het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma (O & O) GEOTECHNOLOGIEN,

De nieuwe onderzoeksprioriteiten "Exploratie, gebruik en bescherming van de ondergrondse ruimte" en "Methaan in het Geo / Biosysteem" zijn specifiek gericht op toekomstige sociale behoeften en zijn daarom naar het oordeel van de BMBF bijzonder waardig om te worden gepromoot. Tegelijkertijd moet de bevordering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) ook het netwerken tussen wetenschap en industrie versterken.

In de ondergrondse ...

Toekomstig onderzoek naar de "exploratie, gebruik en bescherming van de ondergrondse ruimte" zal gericht zijn op de ondergrond. In de context van duurzaam landgebruik kan bijvoorbeeld de verschuiving van ondergrondse industriële en verkeersfaciliteiten landgebruik en geluidshinder aanzienlijk verminderen. Recente ervaring leert echter dat dergelijke bouwprojecten nog steeds grote financiële en technische risico's met zich meebrengen.

Vooral onvoldoende kennis over de toestand van de grond veroorzaakt altijd enorme extra kosten. Wetenschappers en gebruikers willen daarom specifiek nieuwe technologieën ontwikkelen voor een veilige en betrouwbare verkenning van de grond. "We verwachten toekomstige risico's te minimaliseren, bouwkosten te verlagen en de bouwsector een nieuwe impuls te geven", legt Volker Mosbrugger, voorzitter van de wetenschappelijke raad van toezicht voor het O & O-programma GEOTECHNOLOGIEN uit.

Waar naartoe met de CO2?

Een even duurzaam onderzoeksgebied moet worden "besteld" met de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve processen voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2. Steenkool zal in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in de energiemix van Duitsland. Om aan de eisen van wereldwijde klimaatbescherming te voldoen, moeten energiegerelateerde CO2-emissies echter drastisch worden verminderd. tonen

Koolstofafvang en -opslag wordt door velen beschouwd als een belangrijke technologie om dit doel te bereiken. Vanuit het oogpunt van de Raad voor duurzame ontwikkeling zou het een "belangrijke brug kunnen slaan voor het gebruik van fossiele brandstoffen in het tijdperk van regeneratieve energieën". "Voor een grootschalige toepassing moeten echter nog een aantal problemen worden opgehelderd, met name gericht op veilige CO2-opslag", legt Ludwig Stroink, hoofd van het coördinatiebureau van het O & O-programma GEOTECHNOLOGIEN uit.

Gashydraten: ligt het klimaatrisico op de loer?

Een veel sterker broeikasgas dan CO2 is methaan (CH4). In de atmosfeer kan het 30 keer intensiever bijdragen dan koolstofdioxide aan het broeikaseffect. De belangrijkste methaandragers ter wereld zijn gashydraten, die in grote hoeveelheden aan de randen van de continenten en in het Noordpoolgebied voorkomen. In het kader van het O & O-programma GEOTECHNOLOGIEN van de BMBF en DFG heeft het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) in 2000 concrete maatregelen genomen om aardgashydraten te onderzoeken.

Duitsland heeft nu een wereldwijd erkende wetenschappelijke en technologische knowhow op dit gebied. De bestaande benaderingen zullen nu verder worden ontwikkeld binnen de onderzoeksfocus "Methaan in het Geo / Biosysteem". "Gedetailleerde kennis van de vorming, distributie en ontleding van gashydraten is cruciaal voor realistische voorspellingen van de klimaatimpact en potentiële gevaren van gashydraten, " wijst Volker Mosbrugger nogmaals.

Gashydraten werken bijvoorbeeld als een soort cement op de zeebodem en cementeren de losse zand- en kleiafzettingen. Dit is vooral belangrijk op de steile hellingen naar de diepzee, omdat de losse sedimenten op deze manier worden gestold en gestabiliseerd. Als deze natuurlijke 'lijm' - bijvoorbeeld vanwege de voorspelde opwarming van de aarde - zou verdwijnen, zou zelfs de minste schok voldoende zijn om delen van de continentale afhankelijkheden te destabiliseren en abrupt afglijden. Voor de grote oliemaatschappijen, waarvan de pijpleidingen en platforms zich vooral concentreren op de continentale marges, een tastbaar gevarenpotentieel.

(GEOTECHNOLOGIEN, 24.11.2003 - NPO)